Управление на фирмените парични потоци

Основен обект на разглеждане в настоящия труд  са отчетните и прогнозните парични потоци в предприятието и начините за тяхното оптимизиране и добро фирмено управление. Управлението на фирмените парични потоци (англ. Cash flow management) е процес на прогнозиране, планиране, събиране, разпределяне и инвестиране на фирмените парични средства в посока на ефективно функциониране на предприятието. Финансово-счетоводният екип (отдел) в дадено предприятие следва да изпълнява множество и комплексни функции като: стратегическо планиране; стратегически анализ; прогнозиране на по-далечните явления и риск-анализ. Всичко това налага внимателно прогнозиране, умело управление и точно отчитане на фирмените парични потоци. В монографията (труда) се разглеждат техниките и спецификите за изготвяне на годишни и междинни отчети за паричните потоци; подходите за изготвяне на прогнозни парични потоци, свързани с финансиране, бизнескомбиниране, групово реструктуриране, преобразуване на търговски дружества, както и правилата, подходите и ососбеностите за ефективно управление на фирмените парични средства.

Целта е да се обхванат в пълнота цялата палитра от отчетни, прогнозни и финансово-управленски аспекти на фирмените парични потоци и тяхното оптимизиране.

 Четири са основните компоненти на съдържанието на труда, дефиниращи и неговите задачи:

 1. Изясняване същността на паричните потоци, тяхното значение и роля за развитието на дейността на предприятието; особеностите при класифицирането им за нуждите на изготвяне на Отчета за паричните потоци (ОПП). Материята по тези въпроси е обхваната в теми от 1 до 3. Целта е да се представи методиката за изготвяне на ОПП; връзката на ОПП с другите 3 справки на финансовия отчет – счетоводен баланс (СБ; отчет за финансовото състояние), отчет за приходите и разходите (ОПР; отчет за всеобхватния доход), отчет за промените в собствения капитал (ОПСК), както и ползата от създаване на отчетна информация, свързана с паричните потоци (ПП) за целите на анализа, прогнозирането и като цяло – ефективното управление на паричните средства и на бизнеса.
 2. Анализ на отчетените ПП с цел управление, и по-конкретно – изготвяне на прогнозни ОПП (Теми от 4 до 9 ): основни ключови показатели за анализ на ПП; методика за изготвяне на прогнозни бюджети на ПП – годишни, междинни, вкючително месечни, седмични. Разглеждат се особеностите на изготвяне на прогнозни ПП за предприятия от различни отрасли; за предприятия със сезонна дейност; за малки, средни и големи предприятия; за такива, които са от обществен интерес; за стартиращи, бързо развиващи се, затруднени, и за стабилно развиващи се предприятия.
 3. Ефективно управление на фирмените парични потоци (теми 10-15). Целта е да се изясни методиката, начините, средствата за ефективно управление на фирмените ПП. Това основно включва:
 • Ефективно управление на ПП, свързани с работния капитал – вземания, материални запаси и задължения;
 • Ефективно управление на ПП, свързани с инвестиционната дейност;
 • Ефективно управление на ПП, свързани с финансиране на предприятието (снабдяване с капитал - банково финансиране; финансов лизинг; емисия на собствени финансови инструменти).
 1. Някои особени случаи, ситуации, проблеми, свързани с управлението на фирмените парични потоци
 • Управление на ПП при бизнескомбинации, преобразувания и

вътрешно-групови преструктурирания;

 • Особености на изготвяне, управление и отчитане на парични

бюджети, свързани с еврофинансиране на предприятия;

 • Особености при изготвяне на прозгнозни и фактически ОПП при кандидатстване за банкови кредити и представяне пред банките на междинни ОПП.
 • Особености на кеш-пулинга като инструмент за управление на

ПП;

 • Управление на парични средства в чуждестранна валута и др.
15,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 15,00 лв.
Моля, изберете: