Оценяването в счетоводството

Характерна особеност на счетоводството е представянето на счетоводните обекти в паричен измерител, т.е. тяхното оценяване в пари. Под термина “измерване” в счетоводството следва да се разбира даването на количествена оценка на счетоводните обекти съобразно определени правила, а под “оценяване” – изразяване на тази количествена оценка в паричен (стойностен) измерител.   Какво ще бъде признато като актив, пасив, приход и разход, и как ще бъде измерено и оценено, е в основата на счетоводството, а това от своя страна е решаващо при представяне и оценяване собствения капитал на предприятието, включително на финансовите му резултати. Адекватното оценяване в счетоводството е от ключово значение за полезността на счетоводната информация, предоставяна на различните потребители.

Целта на настоящия труд е да предостави базисни знания относно особеностите на процеса на оценяване и прилагането му в счетоводството.  Съдържанието му е съобразено с утвърдената учебна програма на дисциплината „Оценяване в счетоводството“  за специалност „Счетоводство и финанси“ при Икономически университет – гр. Варна, но може да се използва от всички, които изучават счетоводни, финансови и икономически дисциплини и специалности.

В монографията се представят функциите и целите на оценяването от гледна точка на различните потребители на фирмена информация.  Анализират се различните теории и подходи за оценяване дейността на предприятието, неговите резултати, активи, пасиви и капитал. Дефинират се особеностите на икономическия, финансовия и счетоводния подход при оценяване на предприятието.  Изясняват се  различията при  оценяването от позициите на финансовото и на управленското счетоводство.  Обръща се необходимото внимание на нормативната уредба (Закон за счетоводството, счетоводни стандарти, оценителски стандарти и др.), свързана с оценяването.

Акцентът се поставя върху по-специфичните, по-дискусионните и създаващи затруднения в счетоводната практика техники на оценяване, а именно: оценяване по дисконтирана стойност, по справедлива стойност, по амортизирана стойност; особености и определяне на приблизителни счетоводни и на актюерски оценки. Разглеждат се двете основни счетоводни бази при оценяването – в условията на действащо предприятие и при предприятие в ликвидация. Поставя се акцент върху специфичните особености при оценки на цели предприятия и на отделни стопански дейности (бизнеси) в контекста на отчитането на бизнескомбинации. Отделя се внимание и на оценяването на различни отчетни обекти в случаите на  преобразуване на търговски дружества и при ликвидация.

15,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 15,00 лв.
Моля, изберете: